Vad är Montessoripedagogik?

Pedagogiken bygger på observationer av barnets/elevens utveckling.

Arbetsmetoderna växer fram som ett svar på barnets egna behov och intressen.

Det mottagliga sinnet

Alltifrån födseln absorberar barnet intryck från sin omgivning och formas av dessa.

De första levnadsåren har därför ett avgörande inflytande på den slutliga utformningen av personligheten. Den tidiga stimulansen är således av stor betydelse.

Utveckling i egen takt – hjälp mig göra det själv

För att barn ska kunna utvecklas till självständiga individer måste de vuxna stödja och uppmuntra deras utveckling, dock utan att forcera barnet. Hjälp mig göra det själv är mottot för montessoripedagogiken. Pedagogiken genomsyras av insikten om respekt för att barn vill pröva sig fram och lära sig på egen hand. Maria Montessori menar vidare att:

  • Barns intressen och inlärningsförmåga varierar med ålder och mognad.
  • Inlärning som knyter an till ett barns utvecklingsstadium och intresseperiod går lättare.
  • Det är viktigt att ta tillvara intresseperioderna, som Maria Montessori kallade de ”känsliga” eller ”sensitiva” perioderna.
  • All ”överflödig” hjälp snarare hindrar än underlättar för barnet att utveckla sin förmåga till koncentration och självdisciplin.

Frihet under ansvar

Barnen väljer sitt eget arbete under lärarens ledning. Barnens olika aktiviteter får inte störa varandra. Resultatet blir arbetsglada och harmoniska barn med förmåga till koncentration och självdisciplin.

Lärarens roll och alla barns behov

I en montessoriskola är lärarens roll att observera, stimulera och stödja barnet i dess utveckling, inte dirigera. Läraren utgår från barnets behov och erbjuder arbetsmetoder som väl svarar mot barnets intresse. Det är viktigt att alltid börja med det praktiska för att senare nå det teoretiska. På så sätt får alla barn sina behov tillgodosedda.

Den förberedda miljön

På förskolan och i klassrummen för de yngre barnen finns en mängd spännande saker. Det finns material för sinnesträning, Montessorimaterial, litteratur,  och material för praktiska studier. Här får barnen, genom lek och stimulans och i samverkan med kompetenta lärare, utlopp för sin fantasi och svar på sina många nyfikna frågor. Genom att läraren avvaktar med att hjälpa barnen och istället låter dem experimentera, känna sig fram och öva inom olika områden, uppmuntrar man barnen i deras egna naturliga utveckling.

Längre arbetspass 

När barnen får möjlighet att hjälpa andra både fördjupar och befäster barnen sina kunskaper. På en Montessoriskola sker detta naturligt. Det är önskvärt att barnet får en chans att bli färdig med sin arbetsuppgift och därmed ta ansvar, utan att avbrytas av andra aktiviteter. Därför är arbetspassen för de yngre barnen ofta längre är på andra skolor. 

Till sist

Montessoripedagogik innebär helt enkelt en insikt om att det i första hand är barnet som absorberar kunskaper, inte läraren som serverar kunskaperna. Barn både vill och kan mer än vad vi vuxna tror.

Maria Montessori skrev en dikt som väl beskriver vårt arbete med respekt:

Allt har en särskild avsikt

Alla har en särskild uppgift

Alla har ett särskilt ansvar

Alla delar hör ihop och bildar en helhet

Hela världen i gemenskap

Fred på jorden

Maria Montessori 1870-1952