Vårt uppdrag är att förbereda eleverna för fortsatta framgångsrika studier och på sikt för ett innehållsrikt och föränderligt yrkesliv.

Demokrati och mångfald

Vi tror inte att ”ny teknik” är lösningen på alla problem. Att öka elevernas möjligheter att lära handlar snarare om att vi tillsammans, steg för steg, utvecklar vårt sätt att se på lärande. På Strandskolan står vi för att kunskap är viktig men att denna kunskap inte endast kan isoleras till olika öar/ämnen och undervisningsmetoder. Montessoripedagogiken handlar om att se helheter och det är detta som måste stå i fokus.

Elevdatorer

Alla elever i skolår 4-9 har egna elevdatorer.  I skolans IT-plan definieras fem huvudområden för elevdatorerna.

  • Underlätta läs- och skrivinlärning
  • Underlätta inlärning med hjälp av film, bild och ljud
  • Se sitt eget lärande och för att underlätta dokumentation
  • Ge alternativ till skriftliga uttrycksformer
  • Underlätta kommunikation

Vi har en IT-grupp (bestående av föräldrar)  som håller skolan uppdaterad med ny teknik, datorsäkerhetsfrågor och övriga frågor som berör IT.