Strandskolan – den lilla skolan med det stora engagemanget

Strandskolan är en Montessoriskola i Kungälv som drivs i form av föräldrakooperativ. Engagerad personal i samverkan med föräldrar strävar efter ett lustfyllt lärande utifrån varje barns behov i en väl förberedd miljö.

Vi tar emot barn i från ett års ålder i vår förskoleverksamhet och sedan kan barnen fullfölja hela sin skolgång, till och med skolår 9, hos oss. Tillsammans verkar vi för barnets lärande och sociala utveckling utifrån Montessori-pedagogikens helhetssyn. Varje barn ska uppleva sitt unika värde, bevara sin nyfikenhet och tillägna sig kunskaper som ger dem trygghet att möta ett samhälle i ständig förändring. Pedagoger, övrig skolpersonal, föräldrar och barn har en nära kontakt med varandra vilket skapar en trygg miljö för lärande. Läs mer

Våra värdeord är:

Respekt

Strandskolan ska vara en arbetsplats där alla känner och visar respekt.

Engagemang

Strandskolan ska vara en skola där barn, elever, personal och föräldrar visar stort engagemang.

Lärande

Strandskolan ska ge bästa förutsättningar för lärande.