Elevhälsoteamet (EHT) består av speciallärare, stödpedagog, stödlärare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog samt rektor.

Elevhälsoteamet arbetar främst med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan, men också med individuella insatser för enskilda elever. En representant från EHT besöker arbetslagen varje vecka, eftersom målet för vårt elevhälsoarbete är att all personal ska samverka för att Strandskolan ska vara en trygg och bra skola för alla våra elever.

Speciallärare

Vår speciallärare har läs- och skrivutveckling som inriktning och har med sin specialpedagogiska utbildning också funktionen som specialpedagog på skolan. Liksom teamet i övrigt arbetar vår speciallärare både på organisations-, grupp- och individnivå för att främja elevernas lärande. Det innebär handledning av lärare och arbetslag, men också undervisning enskilt och i grupp.

Stödpedagog

Vår stödpedagog har stor erfarenhet och gedigen utbildning när det gäller barn och ungdomar med funktionsnedsättningar av olika slag, och hur skolan kan göra anpassningar för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Förutom handledning av lärare och arbetslag träffar också vår stödpedagog elever enskilt eller i mindre grupp för samtal och undervisning.

Stödlärare

Vår stödlärare är utbildad lärare med lång erfarenhet av undervisning av elever i behov av stöd. Främst arbetar vår stödlärare i högstadiets ”studio”, där eleverna har möjlighet att få undervisning i mindre grupp eller enskilt.

Skolsköterska

Skolsköterskans främsta uppgift är att arbeta med det förebyggande hälso- och sjukvårdsarbete, bland annat vaccinationer och regelbundna hälsokontroller. Skolsköterkan har även både behovsrelaterade och planerade samtal med elever både enskilt och i grupp. Skolläkaren besöker skolan några gånger/termin och kan bokas genom skolsköterskan.

Skolkurator

Skolkuratorns arbete består till stor del av det förebyggande arbetet genom samtal enskilt eller med grupper av elever, men också av individuella stödsamtal vid behov.

Skolpsykolog

Som stöd till elevhälsoteamet har vi en skolpsykolog knuten till Strandskolan. Skolpsykologen deltar på några av elevhälsoteamets möten varje termin, och är  med sin psykologkompetens ett viktigt bollplank för vårt elevhälsoteam.

Kontakt med skolpsykologen sker genom elevhälsoteamets övriga medlemmar.