På förskolan arbetar 11 pedagoger med 60 barn i åldrarna 1-5 år.
Vi har 2 avdelningar för yngre barn 1-3 år, och en avdelning för de äldre 4-5 år.

Vi arbetar utifrån Montessoripedagogiken och läroplan för förskolan LPFÖ98/10.

Enligt läroplanen ska förskolan bla sträva efter:

 • att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
 • att varje barn utvecklar sin nyfikehet, sin lust och förmåga att leka och lära.
 • att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och känslor.
 • att varje barn tillsammans med föräldrarna får en god introduktion i förskolan.

Detta gör vi genom några av Montessoripedagogikens hörnstenar: ”Hjälp mig att göra det själv”, ”frihet under ansvar”, ”från konkret till abstrakt” och ”respekt för allt levande”. Dessa hörnstenar finns även med i läroplanen.

Miljön är förberedd med montessorimateriel och inspirerande kreativt materiel som barnen själva väljer utifrån intresse.  Allt som barnen får använda utan vuxenstöd finns inom räckhåll och är anpassat i storlek och material till barnhänder. Barnet får den frihet och det ansvar som han/hon klarar av och med ålder och mognad utvecklas förmågan till självständighet och ansvarstagande.

Allt har sin egen plats för att skapa en yttre ordning som sedan ger barnet en inre ordning och harmoni. Vi pedagoger finns med som stöd, uppmuntran och inspiration i olika aktiviteter.

Enligt läroplanen ska förskolans verksamhet erbjuda barnen möjlighet att enskilt och i samspel med andra träna :

 • Grovmotorik – Rörelser med hela kroppen, balans och styrka ute och inne.
 • Finmotorik = öga-hand koordination – Förmåga att hantera pennan och annat smått…
 • Matematisk förmåga – Mängd, storlek, form, ritningsläsning, siffror…
 • Inlevelseförmåga, empati
 • Fantasi och verklighet
 • Koncentration och uthållighet
 • Sin tro på sig själv och sin förmåga
 • Språk – ord, begrepp, bokstäver, att lyssna, återberätta, våga och vilja uttrycka sig….
 • Hänsyn och respekt för barn, vuxna, miljön, egna och gemensamma tillhörigheter.
 • Hur demokratiska principer fungerar.

I konflikter uppmuntras barnen att berätta hur det känns och hur det var, lyssna på varandra, ta ansvar för sina handlingar och på sikt tänka efter före.

En stor del av självständighetsutvecklingen i förskoleåldern handlar om att kunna klä sig själv, äta själv med gaffel och kniv, ta hand om sina tillhörigheter, klara sig på toaletten osv. Liksom att ta fram det som ska användas och ta bort det efteråt.

Även inskolningen benämns i läroplanen. Vi vill att inskolningen ska vara trygg och skapa förväntan hos både barnet och dess föräldrar. Genom regelbundna utvecklingssamtal och en daglig kommunikation kan föräldrar följa sitt barns utveckling i förskolan. Vi har också en god kontakt med skolan och värnar om barnens individuella behov vid överlämningssamtal och vid inskolningen till skolan.

Hela vår verksamhet sker med barnens glädje, nyfikenhet och trygghet i första rummet.

Förskolans avdelningar

Maneten:  1 – 3 år
Krabban:  1 – 3 år
Snäckan:  4 – 5 år

Välkomna till oss!