Stort föräldraengagemang

Strandskolan är en friskola som uteslutande drivs med kommunala medel, den s.k. skolpengen. Huvudmannen för skolan är ett föräldrakooperativ som bildades redan 1988. Idag består föreningen av ca 200 aktiva familjer. Föreningens medlemmar utgörs av familjer med barn på skolan samt de personer som vill stödja föreningens verksamhet, vilket innebär att föräldrainflytandet är stort.

Tillsammans har vi ansvaret för drift och skötsel av skolan. Detta är ett stort ansvar men det ger i gengäld stora möjligheter att utforma verksamheten så att den blir bra för våra barn.

Att vara med i Strandskolans föräldrakooperativ innebär ett aktivt deltagande från föräldrarnas sida. Förutom arbetsgrupper och styrelsearbete förväntas engagemang i arbetsdagar och städning. Vi ser detta som något positivt då man lär känna de andra familjerna, som i sin tur leder till att barnen lär känna många vuxna, vilket skapar trygghet.

Montessoripedagogik

Föreningens uppdrag är att driva förskola, skola och skolbarnomsorg på Montessoripedagogisk grund. Skolår 7-9 bedriver Montessoriinspirerad pedagogik.

Föreningsmöten

Föreningens styrelse består av föräldrar, valda på ordinarie höstmöte, som har till uppgift att företräda medlemmarna på Strandskolan. De ska se till att föreningens organisation fungerar och att förvaltningen av föreningens angelägenheter görs på ett bra sätt.

Föreningen har två ordinarie möten per år, ett vårmöte och ett höstmöte. Varje familj har en röst vid dessa föreningsmöten.

Personal med stort engagemang

Den dagliga verksamheten sköts av vår personal som ansvarar för det pedagogiska innehållet. Vi är glada över att ha lyckats knyta kompetent och entusiastisk personal till oss. Vi vet att detta är avgörande för en bra verksamhet.