Strandskolans högstadium består av fyra åldershomogena klasser med max 26 elever i varje klass. I arbetslag 7-9 jobbar 10 lärare i såväl teoretiska som praktiska ämnen. Varje klass har två mentorer.

Eget ansvar

Elevernas eget ansvar för sin inlärning är en viktig del av Montessoripedagogiken.

Vi jobbar därför mycket med EA, Eget Arbete. EA-tiden skapas av att Matematik, Svenska, Moderna språk, NO och SO som då har mindre tid utlagt i schemat för vanliga lektioner än vad timplanen anger. På EA-passen kan eleverna själva avgöra vilka ämnen de behöver jobba med.

Ämnesrum

Varje ämne har ett eget ämnesrum där för ämnet behöriga lärare handleder eleverna. Under den mentorstid som finns utlagd före varje EA-pass hjälps mentorer och elever åt att planera tiden. Med stigande ålder förväntas eleverna ta ett större ansvar för sin egen planering.

Projekt – upplevelsebaserad undervisning

Ett antal gånger per år bryter vi den vanliga undervisningen med olika ämnesintegrerade projekt. Beroende på ämnesområde ingår olika ämnen i projekten och ofta jobbar vi åldersintegrerat så 7 och så 8-9. I samtliga projekt tränas elevernas förmåga att samarbeta och ta ansvar. Muntlig presentation samt informationssökande utanför skolan är naturliga inslag.

Ett projekt som återkommer varje år är FN-rollspelet. Där får eleverna spela FN:s säkerhetsråd. Eleverna delas in i olika länder och jobbar antingen med fattigdom eller klimat. Som avslutning debatteras ämnet och länderna får ge förslag på hur man skall komma till rätta med problemen. Inledningstalen hålls på engelska, i övrigt pratar alla svenska.

Elevdatorer

Alla elever i skolår 7-9 har egna elevdatorer. Syftet är att eleverna skall lära sig använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. I skolans IT-plan definieras fem huvudområden för elevdatorerna.

  • Underlätta läs- och skrivinlärning
  • Underlätta inlärning med hjälp av film, bild och ljud
  • Se sitt eget lärande och för att underlätta dokumentation
  • Ge alternativ till skriftliga uttrycksformer
  • Underlätta kommunikation

Vi är flitiga användare av skolans lärplattform, Schoolsoft. Här lägger lärarna ut arbetsuppgifter och eleverna kan lämna in sina arbeten. Både elever och föräldrar kan läsa kommentarer och skriftliga omdömen samt veckobrev och annan praktisk information.