Elevhälsoteamet (EHT) består av speciallärare, stödpedagog, stödlärare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog samt rektor.

Elevhälsoteamet arbetar främst med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan, men också med individuella insatser för enskilda elever. En representant från EHT besöker arbetslagen varje vecka, eftersom målet för vårt elevhälsoarbete är att all personal ska samverka för att Strandskolan ska vara en trygg och bra skola för alla våra elever.

Speciallärare – MARIA MALMGREN

Maria är speciallärare med läs- och skrivutveckling som inriktning och har med sin specialpedagogiska utbildning också funktionen som specialpedagog på skolan. Liksom teamet i övrigt arbetar Maria både på organisations-, grupp- och individnivå för att främja elevernas lärande. Det innebär handledning av lärare och arbetslag, men också undervisning enskilt och i grupp. Maria är arbetslagsledare för elevhälsoteamet.

speciallarare@strandskolan.org

Stödpedagog – Andreas Holmgren

Andreas har stor erfarenhet och gedigen utbildning när det gäller barn och ungdomar med funktionsnedsättningar av olika slag, och hur skolan kan göra anpassningar för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Förutom handledning av lärare och arbetslag träffar också Andreas elever enskilt eller i mindre grupp för samtal och undervisning.

stodpedagog@strandskolan.org

Stödlärare – Yvonne Eriksson

Yvonne är utbildad lärare med lång erfarenhet av undervisning av elever i behov av stöd. Främst arbetar Yvonne i högstadiets ”studio”, där eleverna har möjlighet att få undervisning i mindre grupp eller enskilt.

stodlarare@strandskolan.org

Skolsköterska – CAMILLA HARALDSSON

Skolsköterskans främsta uppgift är att arbeta med det förebyggande hälso- och sjukvårdsarbete, bland annat vaccinationer och regelbundna hälsokontroller. Hon har även både behovsrelaterade och planerade samtal med elever både enskilt och i grupp. Camillas dörr är oftast också öppen för besök som gäller småskador som behöver plåster eller bandage. Skolläkaren besöker skolan några gånger/termin och kan bokas genom skolsköterskan. Camilla finns på Strandskolan måndagar, onsdagar och fredagar.

skolskoterska@strandskolan.org

Skolkurator – ANNA LINANSKY

Skolkuratorns arbete består till stor del av det förebyggande arbetet genom samtal enskilt eller med grupper av elever, men också av individuella stödsamtal vid behov. Anna är också Studie- och Yrkesvägledare, och därmed skolans länk till elevernas vidare studie- och yrkesliv. Anna arbetar på Strandskolan tisdagar och onsdagar.

kurator@strandskolan.org

Skolpsykolog – TINA SJÖGREN

Tina deltar på elevhälsoteamets möten minst 1 gång/månad och är då med sin psykologkompetens ett viktigt bollplank i teamet. Tina fungerar också handledande för arbetslag och lärare på skolan.

Kontakt med skolpsykologen sker genom elevhälsoteamets övriga medlemmar.